Tổ chức Ngày hội Công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên và rèn luyện đội viên - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng