Tổ chuyên môn 2016 – 2017

T1

TỔ 1

T2

TỔ 2

T3

TỔ 3

T4

TỔ 4

T5

TỔ 5

6

NHÓM ÂM NHẠC

9

NHÓM MĨ THUẬT

7

NHÓM ANH VĂN

8

NHÓM THỂ DỤC