Danh mục BGH Ban giám hiệu 2001 – 2013 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Phan Chánh
Phan Chánh Hiệu trưởng
Quách Ngọc Lâm
Quách Ngọc Lâm Phó hiệu trưởng
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng Phó hiệu trưởng
Đào Thị Hằng
Đào Thị Hằng Phó hiệu trưởng