Danh mục GVCN GVCN 2014-2015 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Nguyễn Diệu Trang
Nguyễn Diệu Trang Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Huỳnh Thị Thọ
Huỳnh Thị Thọ Chủ nhiệm lớp 3/8 Trình độ chuyên môn: 12+3
Huỳnh Thị Hạnh
Huỳnh Thị Hạnh Chủ nhiệm lớp 3/9 Trình độ chuyên môn: 12+3
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng
Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng Chủ nhiệm lớp 4/1 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Phan Thục Uyên
Phan Thục Uyên Chủ nhiệm lớp 4/2 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh Chủ nhiệm lớp 4/3 Trình độ chuyên môn: 12+2
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền Chủ nhiệm lớp 4/4 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đỗ Thị Kim Loan
Đỗ Thị Kim Loan Chủ nhiệm lớp 4/5 Trình độ chuyên môn: 12+3
Phạm Thị Mai Kim Thương
Phạm Thị Mai Kim Thương Chủ nhiệm lớp 4/6 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Đoàn Thị Thanh Tuyền
Đoàn Thị Thanh Tuyền Chủ nhiệm lớp 4/7
Nguyễn Thị Thúy Biếc
Nguyễn Thị Thúy Biếc Chủ nhiệm lớp 4/8 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Thùy Tiên
Nguyễn Thị Thùy Tiên Chủ nhiệm lớp 3/7 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Châu Thị Hồng
Châu Thị Hồng Chủ nhiệm lớp 5/1 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Ngô Thị Ngọc Tuyết
Ngô Thị Ngọc Tuyết Chủ nhiệm lớp 5/2 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Minh Mẫn
Lê Thị Minh Mẫn Chủ nhiệm lớp 5/3 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Bạch Yến
Nguyễn Thị Bạch Yến Chủ nhiệm lớp 5/4 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Vân Thùy
Nguyễn Thị Vân Thùy Chủ nhiệm lớp 5/5 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Trà Thị Hà
Trà Thị Hà Chủ nhiệm lớp 5/6 Trình độ chuyên môn: 12+3
Đặng Thị Thảo Vy
Đặng Thị Thảo Vy Chủ nhệm lớp 5/7 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Diệu Linh
Lê Thị Diệu Linh Chủ nhiệm lớp 5/8 Trình độ chuyên môn: 12+3
Phan Đình Thống
Phan Đình Thống Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Đoàn Thị Hương Chinh
Đoàn Thị Hương Chinh Chủ nhiệm lớp 5/10 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Văn Thị Bảo Yên
Văn Thị Bảo Yên Chủ nhiệm lớp 2/4 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Hồng Linh Chủ nhiệm lớp 1/2 Trình đội chuyên môn: Đại học sư phạm
Hoàng Phan Thúy Hà Chủ nhiệm lớp 1/3
Đạng Thị Hoài Thanh
Đạng Thị Hoài Thanh Chủ nhiệm lớp 1/4 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học
Đặng Thị Xuân
Đặng Thị Xuân Chủ nhiệm lớp 1/5 Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Phan Thị Minh Châu
Phan Thị Minh Châu Chủ nhiệm lớp 1/6 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Cao Thị Hương
Cao Thị Hương Chủ nhiệm lớp 1/7 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phan Trần Bảo Uyên
Phan Trần Bảo Uyên Chủ nhiệm lớp 1/8 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Sở
Lê Thị Sở Chủ nhiệm lớp 2/1 Trình độ chuyên môn : Đại học tiểu học
Trương Bích Loan
Trương Bích Loan Chủ nhiệm lớp 2/2 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Trần Vũ Thanh Vy
Trần Vũ Thanh Vy Chủ nhiệm lớp 2/3 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
La Thị Mỹ Thủy
La Thị Mỹ Thủy Chủ nhiệm lớp 1/1 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Trần Thị Mỹ Hòa
Trần Thị Mỹ Hòa Chủ nhiệm lớp 2/5 Trình đội chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Phạm Thiên Thanh
Nguyễn Phạm Thiên Thanh Chủ nhiệm lớp 2/6 Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm
Nguyễn Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Thu Hồng Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Nguyễn Thị Lê
Nguyễn Thị Lê Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Phan Thị Minh Nguyệt
Phan Thị Minh Nguyệt Chủ nhiệm lớp 3/1 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học
Huỳnh Thị Khánh Vân
Huỳnh Thị Khánh Vân Chủ nhiệm lớp 3/2 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Lê Thị Mỹ Linh
Lê Thị Mỹ Linh Chủ nhiệm lớp 3/3 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên Chủ nhiệm lớp 3/4 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chu Thị Thanh Loan
Chu Thị Thanh Loan Chủ nhiệm lớp 3/5 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
Phan Thị Kiều Yến
Phan Thị Kiều Yến Chủ nhiệm lớp 3/6 Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học