Danh mục BGH Ban giám hiệu 1985 – 2001 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng

Trần Minh Thê
Trần Minh Thê Hiệu Trưởng
Bùi Thị Xuân
Bùi Thị Xuân Phó hiệu trưởng
Trần Thị Hồng Hiên
Trần Thị Hồng Hiên Phó hiệu trưởng
Nguyễn Vũ Quang
Nguyễn Vũ Quang Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thu Ba
Nguyễn Thị Thu Ba Phó hiệu trưởng
Hà Văn Minh
Hà Văn Minh Phó hiệu trưởng
Quách Ngọc Lâm
Quách Ngọc Lâm Phó hiệu trưởng
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng Phó hiệu trưởng