Tham quan 12 thuyền buồm tại Cảng Đà Nẵng - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng