NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng