Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh lớp 4 Tìm hiểu Lịch sử địa phương tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về giá trị Lịch sử – Văn hóa đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng, tại Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải nhằm định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; có lòng tự hào về lịch sử truyền thống của dân tộc. Nhà trường tổ chức cho 250 em học sinh khối 4 học 2 chuyên đề Sinh vật biển và Di tích K20 và chiến thắng mẹ Nhu và 07 Dũng sĩ Thanh Khê.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21