THAM GIA NGÀY HỘI ROBOTHON 2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng