THAM GIA GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 5 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng