LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 – 2015 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng