Lễ phát động ” Thi đua, ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống ma túy, tội phạm & TNXH và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10