LỄ BẾ GIẢNG & TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016- 2017 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng