LỄ BẾ GIẢNG & TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015- 2016 - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng