Hội diễn văn nghệ “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN” Ất Mùi 2015 – Chủ đề “XUÂN YÊU THƯƠNG” - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng