HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỘT NGÀY EM TẬP LÀM BỘ ĐỘI - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng