GIAO LƯU VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÙNG 3 HẢI QUÂN VÀ ĐẠI ĐỘI 11 PHONG KHÔNG KHÔNG QUÂN - Trường TH Trần Cao Vân Đà Nẵng